1 - میزان اطلاعات کارشناس فروش را چگونه ارزیابی میکنید
خیلی ضعیفضعیفمتوسطخوبخیلی خوب
2 - نحوه برخورد کارشناس فروش را چگونه ارزیابی میکنید
خیلی ضعیفضعیفمتوسطخوبخیلی خوب
3 - قیمت های ما را نسبت به آژانس های همکار چگونه ارزیابی میکنید
خیلی ضعیفضعیفمتوسطخوبخیلی خوب
4 - نحوه پذیرایی را چگونه ارزیابی می کنید
خیلی ضعیفضعیفمتوسطخوبخیلی خوب
5 - نحوه برخورد صندوق دار را چگونه ارزیابی می کنید
خیلی ضعیفضعیفمتوسطخوبخیلی خوب
6 - سرعت خدمات رسانی را چگونه ارزیابی می کنید
خیلی ضعیفضعیفمتوسطخوبخیلی خوب